Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bohumil Mára, se sídlem Domanice 49, PSČ 386 01, IČ: 10788727, (dále jen: „správce“ nebo “my”).

2.    Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Domanice 49, PSČ 386 01
email: info@frenax.cz

3.    Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa, mail a telefonní číslo.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu pouze pro marketingové využití – dotazníky spokojenosti (jen po uskutečněné objednávce), výhodné nabídky nebo v souvislosti s členstvím po registraci zákaznického účtu a čerpání výhod z toho plynoucích.

III. Účel zpracování osobních údajů
 

1. Účelem zpracování osobních údajů je:
Vybavení vámi vytvořené objednávky dle obchodních podmínek.

2. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

1.    Uchováváme vaše osobní údaje pouze, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, maximálně však po dobu 15 let od udělení vašeho souhlasu.
2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje vymažeme, pokud si nebudete přát jejich zachování v naší zabezpečené databázi.


V. Příjemci osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.
  2. Nebudeme vaše osobní údaje předávat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

VI. Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu Tomáš Hulač, Rovná 77, PSČ 386 01 nebo elektronicky na email správce info@frenax.cz, pokud není zákonem stanoveno jinak.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
2.         Dlouhodobě máme rovněž přísná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
3.    Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby

VIII. Závěrečná ustanovení

3.    Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2019.